నెల: ఫిబ్రవరి 2024

ధాన్య బట్టితో సంబంధించిన రైతుల చిన్న పరిస్థితులు మరియు నిర్ణయాలు

అన్ని మొదటిగా, ధాన్య బట్టితో సంబంధించిన ప్రారంభిక వార్తలు వచ్చినవి. గిట్టుబాటు ధరలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో, దళారులు నిర్ణయించిందే ధర అంతా అవగాహన పొందింది. ధాన్యానికి…